Tư vấn xây dựng | - Part 10

Tư vấn xây dựng

Mẫu đơn xin phép xây dựng theo giai đoạn của công trình không theo tuyến

Phụ lục số 1 (mẫu 3) (Trang 1) (Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ...

Mẫu đơn xin phép xây dựng cho công trình ngầm không theo tuyến

(trang 1) (Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) _________ UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ quan cấp GPXD... _______...

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng không theo tuyến

(Trang 1) (Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)   UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ quan cấp GPXD... _______...

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng theo tuyến

UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ quan cấp GPXD... _______ Số:    /GPXD-UBND (SXD) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ ..........., ngày ........ tháng .......... năm.............

Những qui định về điều chỉnh giấy phép xây dựng

Việc điều chỉnh giấy phép xây dựng quy định tại Điều 10 Nghị định 64/CP thực hiện như sau:  1. Đối với công trình: a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép...