Tư vấn xây dựng | - Part 11

Tư vấn xây dựng

Giấy phép xây dựng tạm và qui trình cấp phép

Giấy phép xây dựng tạm 1. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 26 của Nghị định 64/CP và trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch, vị trí xây...

Hồ sơ cấp phép xây dựng khi sửa chữa, cải tạo và di dời công trình

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở,...

Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở

 (Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Cơ quan cấp GPXD... _______ Số:    /GPSC (GPCT)-UBND...

Mẫu đơn cấp phép xây dựng cho công trình tượng đài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình tượng đài,...

Mẫu giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) UBND huyện ... UBND xã ....                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...