Mẫu giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

UBND huyện …

UBND xã ….                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /GPXD-UBND

 

________________________________________________

……….., ngày …….. tháng ………. năm……….

                                                           

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dựng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn)

________

1. Cấp cho (ông/bà): …………………………………………………………………………..

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

2. Được phép xây dựng nhà ở: ……………………………………………………………..

– Tại: ………………………………………………………………………………………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1: ……………………………. m2……………………………….

– Tổng diện tích sàn xây dựng: ………………………….m2…………………………….

– Chiều cao công trình: ………………………… m, số tầng: ………………………….

 

Nơi nhận:                                    

– Như trên                                                       Chủ tịch UBND xã …

– Lư­u                                                                 (Ký tên, đóng dấu)