Mẫu đơn xin phép xây dựng theo giai đoạn của công trình theo tuyến

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD…

_______

Số:     /GPXD-UBND (SXD)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________

……….., ngày …….. tháng ………. năm……….

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến)

________

1. Cấp cho: ……………………………………………….. ………………………

– Địa chỉ:

Số nhà: …….Đường ……. Phường (xã): ………. Tỉnh, thành phố: ……….

2. Được phép xây dựng hạng mục công trình: (tên hạng mục công trình)……

– Theo thiết kế có ký hiệu: …………………………………..

– Do: (tên tổ chức tư vấn) ………………lập

– Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ……………………………………

– Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ……………………………………………

+ Hướng tuyến công trình: …………………………………………………………….

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………………………………

+ Khoảng cách từ cốt 0,00 và khoảng cách đến các công trình đặc thù:……….

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

* Giai đoạn 2:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ……………………………………………

+ Hướng tuyến công trình: …………………………………………………………….

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………………………………

+ Khoảng cách từ cốt 0,00 và khoảng cách đến các công trình đặc thù:……….

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

3. Giấy tờ về đất đai:……………………………………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:                                    

– Như trên                                  Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

– Lư­u                                                                 (Ký tên, đóng dấu)