Mẫu đơn xin phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đô thị

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD…

_______

Số:    /GPXD-UBND (SXD)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________

……….., ngày …….. tháng ………. năm……….

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

_________

1. Cấp cho: ……………………………………………….. ………………………

– Địa chỉ: …………………………… …………………………………………………..

Số nhà: …….Đường ……. Phường (xã): ………. Tỉnh, thành phố: ……….

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)……………………..

– Theo thiết kế có ký hiệu:…………………………….

– Do : …………………………………..lập

– Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ……………………………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………………………………

+ Mật độ xây dựng: …………, hệ số sử dụng đất: ……………………………

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ………………………………………

+ Màu sắc công trình (nếu có): ……………………..

+ Diện tích xây dựng (tầng một): ………………..m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gổm cả tầng hầm và tầng lửng)……………………m2

+ Chiều cao tầng 1:………………..m

+ Chiều cao công trình: …………….m; số tầng  ………………………

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: ……………………….

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:                                    

– Như trên                                        Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

– Lư­u                                                                 (Ký tên, đóng dấu)                               

 

 ==>Chi phi xin phep xay dung