Mẫu đơn xin phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD…

_______

Số:      /GPXD-UBND (SXD)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________

……….., ngày …….. tháng ………. năm……….

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cấp cho các công trình thuộc dự án)

 

1. Cấp cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . .

– Địa chỉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .

Số nhà:  . . .  .Đ­ường . . . . . .Phư­ờng (xã): . . . . .  .Tỉnh, thành phố: . .

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: . . . . . . . . . . . .  . . .

– Tổng số công trình: (n) công trình

– Công trình số (1-n): ………………………..

+ Theo thiết kế có ký hiệu: ……………………

+ Do: . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lập . . . . . . . . . . . . .

+ Gồm các nội dung sau đây: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

. Diện tích xây dựng:………..  . . . . . . . . . . . . . . m2.

. Tổng diện tích sàn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2.

. Chiều cao tầng 1:……………………………………….  m

. Chiều cao công trình: . . . . . . . . . . . m . . . . . . . . .  số tầng . . . . . . . .

. Trên lô đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diện tích . . . . . . . . .m2

. Cốt nền xây dựng công trình: . . . . . . . . . . . .

. Chỉ giới xây dựng. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất …………………………………

. Màu sắc công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Các nội dung khác: ……………………………….

Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đư­ờng  .. .. . . . . . . . . . . . . .

Ph­ường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . .  . . . . . .

Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Ghi nhận các công trình đã khởi công:

– Công trình:  ………………………………….

– Công trình:  …………………………………..

5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

            

Nơi nhận:                                       

– Như­ trên;                               Thủ tr­ưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

– Lư­u:……                                               (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)