Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần ?

Nhiều cá nhân luôn thắc mắc nếu trong quá trình thi công chưa hoàn thiện mà thời gian hiệu lực của giấy phép đã hết thì có được phép xin gia hạn thêm không ?

Theo nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) vừa được Chính phủ ban hành, thời hạn khởi công xây dựng công trình chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng.

Và cũng theo quy định mới thì mỗi GPXD được gia hạn chỉ 1 lần duy nhất chứ không phải được nhiều lần như trước đây nữa. Và thời gian được gia hạn thêm trong vòng 6 tháng, giấy phép phải được xin gia hạn trước thời điểm hết hạn là 30 ngày, nếu không đáp ứng thì cũng không được phép gia hạn thêm

Sau 6 tháng nếu công trỉnh không hoàn thành thì buộc phải rút GPXD.

Nghị định cũng quy định thời gian cấp giấy phép xây dựng là không quá 20 ngày làm việc đối với công trình xây dựng, 15 ngày với nhà ở riêng lẻ tại đô thị và 10 ngày đối với nhà ở nông thôn kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép theo thời hạn nêu trên thì cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp xin phép xây dựng nhà không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20-10.

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng bao gồm :

–  Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng;

–   Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

– SL : 01 bộ

– Thời gian làm việc : 10 ngày

– Mẫu đơn :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc

______________________________ 

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gởi:     – ……………………………………………….

 

Tôi tên:……………………………………………………….CMND số ……………………………

do……………………………cấp ngày……………….tháng………..năm………….

Địa chỉ thường trú:

– Số nhà:……………………………………đường:…………………………………………………..

Phường (xã, thị trấn):………………………………..quận (huyện):…………………………..

– Số điện thoại:…………………………

Là chủ đầu tư công trình:………………………………………………………..

– Số nhà:……………………………………đường:…………………………………………………..

Phường (xã, thị trấn):………………………………..quận (huyện):…………………………….

Đã được ……………………………………………………cấp Giấy phép xây dựng số:…………………/GPXD ngày……………tháng………..năm……………

Lý do xin gia hạn:…………………………………………………………………

 

Đính kèm:                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng….. năm……….

– Giấy phép xây dựng (bản chính)                               Người làm đơn

                                                                                        (ký tên)