Cập nhật những trường hợp bị thu hồi GPXD năm 2020

Bài viết này sẽ giải đáp cho mọi người về việc trường hợp nào bị thu hồi GPXD và cơ quan thẩm quyền nào sẽ xử lý vấn đề này.

Theo qui định thì năm 2020 trong quá trình thi công nhà thầu hoặc chủ công trình sẽ bị tước GPXD khi qui phạm những tiêu chí sau :

Theo quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì có các loại Giấy phép xây dựng sau: Giấy phép xây dựng mới; Giấy phép sửa chữa, cải tạo; Giấy phép di dời công trình.

Căn cứ theo Điều 101 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về thu hồi, hủy giấy phép xây dựng, theo đó:

Giấy phép xây dựng bị thu hồi trong các trường hợp sau:

Một là, Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật;

Hai là, chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy giấy phép xây dựng:

Căn cứ theo khoản 4, khoản 5 Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy giấy phép xây dựng là: cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

Thời hạn để thu hồi Giấy phép xây dựng:

Kể từ thời điểm phát hiện ra hành vi vi phạm của chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép xây dựng xem xét và đưa ra quyết định thu hồi Giấy phép xây dựng của chủ đầu tư đó.

Sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu chủ đầu tư không nộp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan đã cấp giấy phép thì cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng. Quyết định hủy giấy phép xây dựng được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Nguồn: Tổng hợp