logo kiengiaphu

Địa chỉ:  229/4 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, HCM
Hotline: 093 8080 444 - 0888595989        Tel : 0902 515 242 
           Email: Admin@kiengiaphu.com
Tư vấn 01  093 8080 444 Tổng đài  0902 515 242
EMail: Admin@kiengiaphu.com Email: Admin@kiengiaphu.com

anh bia 5

Mẫu đơn giấy phép di dời công trình

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) 

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

_______

Số:     /GPDDCT-UBND (SXD)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

_______

1. Cấp cho: .......................................................................................................

- Địa chỉ : ..........................................................................................................

 Số nhà:  ............. Đường:..............................................................................

 Phường (xã): .............................................................................................

 Tỉnh, thành phố: ...........................................................................................

2. Được phép di dời công trình:

- Tên công  trình: …………………………………………………..

- Từ địa điểm:     (ghi rõ lô đất, địa chỉ)

- Quy mô công trình: (diện tích mặt bằng, chiều cao công trình)

- Tới địa điểm: …………:     (ghi rõ lô đất, địa chỉ)

- Lô đất di dời đến:   (diện tích, ranh giới)

- Cốt nền công trình di dời đến: ................................................................

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:  ..........................................................

3. Thời gian di dời: Từ …………đến……........

 

Nơi nhận:                                          

- Như trên;                                                                               

- Lưu:                                             Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép di dời

        (Ký tên, đóng dấu)


Tư vấn giấy phép