logo kiengiaphu

Địa chỉ:  229/4 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, HCM
Hotline: 093 8080 444 - 0888595989        Tel : 0902 515 242 
           Email: Admin@kiengiaphu.com
Tư vấn 01  093 8080 444 Tổng đài  0902 515 242
EMail: Admin@kiengiaphu.com Email: Admin@kiengiaphu.com

anh bia 5

Mẫu giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

UBND huyện ...

UBND xã ....                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:        /GPXD-UBND

 

________________________________________________

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

 

                                                           

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dựng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn)

________

1. Cấp cho (ông/bà): ......................................................................................

   - Địa chỉ thường trú: .....................................................................................

2. Được phép xây dựng nhà ở: .......................................................................

   - Tại: ................................................................................................................

   - Diện tích xây dựng tầng 1: .................................. m2.....................................

   - Tổng diện tích sàn xây dựng: ...............................m2..................................

   - Chiều cao công trình: .............................. m, số tầng: ...............................

 

Nơi nhận:                                    

- Như trên                                                       Chủ tịch UBND xã ...

- Lư­u                                                                 (Ký tên, đóng dấu)                              

 

 

Tư vấn giấy phép