logo kiengiaphu

Địa chỉ:  229/4 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, HCM
Hotline: 093 8080 444 - 0888595989        Tel : 0902 515 242 
           Email: Admin@kiengiaphu.com
Tư vấn 01  093 8080 444 Tổng đài  0902 515 242
EMail: Admin@kiengiaphu.com Email: Admin@kiengiaphu.com

anh bia 5

Mẫu đơn xin phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

_______

Số:      /GPXD-UBND (SXD)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cấp cho các công trình thuộc dự án)

 

1. Cấp cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . .

- Địa chỉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .

 Số nhà:  . . .  .Đ­ường . . . . . .Phư­ờng (xã): . . . . .  .Tỉnh, thành phố: . . 

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: . . . . . . . . . . . .  . . .

- Tổng số công trình: (n) công trình

- Công trình số (1-n): .............................

  + Theo thiết kế có ký hiệu: ........................

  + Do: . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lập . . . . . . . . . . . . .

  + Gồm các nội dung sau đây: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

  . Diện tích xây dựng:………..  . . . . . . . . . . . . . . m2.

  . Tổng diện tích sàn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2.

  . Chiều cao tầng 1:..............................................  m

  . Chiều cao công trình: . . . . . . . . . . . m . . . . . . . . .  số tầng . . . . . . . .

  . Trên lô đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diện tích . . . . . . . . .m2 

  . Cốt nền xây dựng công trình: . . . . . . . . . . . .

. Chỉ giới xây dựng. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất .......................................

  . Màu sắc công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . Các nội dung khác: .....................................

Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đư­ờng  .. .. . . . . . . . . . . . . .

Ph­ường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . .  . . . . . .

Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Ghi nhận các công trình đã khởi công:

- Công trình:  ........................................

- Công trình:  .........................................

5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

                                                                       

Nơi nhận:                                              

- Như­ trên;                               Thủ tr­ưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

- Lư­u:......                                               (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tư vấn giấy phép