logo kiengiaphu

Địa chỉ:  229/4 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, HCM
Hotline: 093 8080 444 - 0888595989        Tel : 0902 515 242 
           Email: Admin@kiengiaphu.com
Tư vấn 01  093 8080 444 Tổng đài  0902 515 242
EMail: Admin@kiengiaphu.com Email: Admin@kiengiaphu.com

anh bia 5

Mẫu đơn xin phép xây dựng cho công trình ngầm không theo tuyến

Phụ lục số 1 (mẫu 1)

(trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

_________

 

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

_______

Số:     /GPXD-UBND (SXD)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

                                      GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình ngầm không theo tuyến )

_________

1. Cấp cho: ........................................................ .........................................

- Địa chỉ: ........................................................ ............................................

2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau: ...................

- Tên công trình: .......................................... ..............................................

- Vị trí xây dựng: …....................................................................................

   + Điểm đầu công trình: …........................................................................

   + Điểm cuối công trình: …......................................................................

- Quy mô công trình:  .................................................................................

- Tổng chiều dài công trình: ...................................................................m.

- Chiều rộng công trình:         từ: ..................  m, đến: ...........................m.

- Chiều sâu công trình:           từ: ..................  m, đến: ...........................m.

- Khoảng cách nhỏ nhất đến nhà dân: ........................................................

3. Giấy tờ về đất đai:...................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Tư vấn giấy phép