logo kiengiaphu

Địa chỉ:  229/4 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, HCM
Hotline: 093 8080 444 - 0888595989        Tel : 0902 515 242 
           Email: Admin@kiengiaphu.com
Tư vấn 01  093 8080 444 Tổng đài  0902 515 242
EMail: Admin@kiengiaphu.com Email: Admin@kiengiaphu.com

anh bia 5

Mẫu đơn xin phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Xem tiếp...

Mẫu đơn xin phép xây dựng theo giai đoạn của công trình theo tuyến

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Xem tiếp...

Mẫu đơn xin phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đô thị

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Xem tiếp...

Mẫu đơn xin phép xây dựng theo giai đoạn của công trình không theo tuyến

Phụ lục số 1 (mẫu 3)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Xem tiếp...

Mẫu đơn xin phép xây dựng cho công trình ngầm không theo tuyến

Phụ lục số 1 (mẫu 1)

(trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Xem tiếp...

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng không theo tuyến

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

 

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

_______

Số:    /GPXD-UBND (SXD)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Xem tiếp...

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng theo tuyến

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

_______

Số:    /GPXD-UBND (SXD)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

Xem tiếp...

Tư vấn giấy phép